List of Authorized dealers of chemical fertilizer(Thoubal 2014)

List of Authorized dealers of chemical fertilizer(Thoubal 2014)

SL.NO.NAME OF THE AGENTADDRESSLICENSE NO.
1MD. ALIBUR RAHAMANLILONG USHOIPOKPI04355
2OKRAM AMU SINGHLANGTHABAL MANDAKINI LEIKAI04343
3MAYENGBAM ONGBI DHANESORI DEVIWABAGAI AWANG LEIKAI04335
4SOUBAM SWAMI SINGHTEKCHAM MAYAI LEIKAI04323
5H. SONAMANIWANGJING BAZAR03754
6M/S N. ROBIN MEETEITHOUBAL SABALTONGBA03941
7S. BEIKULLAIMANAI MAKHA LEIKAI03794
8L. TOMBAPANGALTABI BAZAR03745
9CH. NUNGAILEIMA MEITEISUGNU01610
10PUNDREIMAYUM IBETONSANGAIYUMPHAM04234
11LANGPOKLAKPAM ARUNKUMARTHOUBAL WANGMATABA04230
12AKOIJAM ACHOUBI DEVIKIYAM SIPHAI04229
13ASEM PRIYOKUMARSANDANGKHONG04228
14AMOM SARATWANGOO NEWDAKHONG SANGANG BAZAR04220
15LAISHRAM KHUNJAOCHAIREN KHUNOU04213
16K. BINOYYAIRIPOK POIROU KHONGJIL04212
17N. NEMI DEVIKAKCHING WAIRI04211
18THOKCHOM (O) SANAHANBI DEVIKHONGJOM04209
19ASEM SANATOMBI DEVIATHOKPAM MAKHA LEIKAI04208
20SAGOLSEM TOMBALANGATHEL LAIKHOM BAZAR04204
21MD. ALAUDDIN KHANLILONG BAZAR NONGPOK04198
22NINGTHOUJAM NABADIPHEIROK LAIMAYUM LEIKAI04190
23JANGKHOMANG BAITESUGNU04187
24THOKCHOM ONGBI ANGOUBI DEVIWANGJING TEKCHAM LEIKAI04182
25KH. SANAYAIMAKAKCHING KHUNOU04267
26SANASAM SANAHA MEITEINAODAKHONG CHINGA LEIKAI04271
27S. PREMJITSALUNGPHAM04270
28SOIBAM NAOCHATEKCHAM04272
29OKRAM PREMESHWARTHOUBAL NINGOMBAM04244
30MD. NIJAMUDDIN KHANLILONG CHAOBOK MAIRENKHUN04255
31KHUNDONGBAM KAMALINI DEVIHEIROK PT.II BAZAR WARD NO.404254
32YENDREMBAM SURBALA DEVIKAKCHING BAZAR04253
33TH. MODUN MARING (THANSHA)YAIRIPOK BAZAR04252
34MUTUM DILBAGTHOUBAL KIYAM SIPHAI04259
35KHOIROM ONGBI BABY DEVIYAIRIPOK BAZAR04258
36M. RAJEN SINGHSHIKHONG BAZAR04595
37KH. RAMESHWORAWANG KHUNOU LAMKHAI02892
38Y. INGOBITHOUBAL ACHOUBA03099
39SH. SHAMUKAKCHING WAIRI SABAL LEIKAI04059
40W. OJITSUGNU MAMANG LEIKAI04059
41MD. TAYEB ALILILONG HAOREIBI AWANG LEIKAI04165
42MD. RASHID ALILILONG HAOREIBI AWANG LEIKAI04166
43MD. ABDUL RAFIQUELILONG BAZAR04167
44SH. SHAKHITOMBI DEVIKAKCHING BAZAR04176
45KHAIDEM MANICHANDRACHARANGPAT04179
46ELANGBAM SURENDRAHEIROK PART II BAZAR04308
47ELANGBAM MUHINDROTHOUBAL BAZAR04356
48LOITONGBAM SHANJOYWANGOO MAYAI LEIKAI04281
49MD. KHEIRUDDINTHOUBAL MOIJING04283

 

List of Authorized dealers of chemical fertilizer(Thoubal 2013)

SL.NO.NAME OF THE AGENTADDRESSLICENSE NO.
1N. TOMPOKLEISHANGTHEM AWANG LEIKAI
2S. SURAJDASHNAODAM PARENG
3N. BABUKAKCHING WARD NO.8
4N. JADUMANIKAKCHING KHUNYAI
5K. SOBHACHANDRAYAIRIPOK BAZAR
6KSH. (ONGBI) SANATHOIKAKCHING BAZAR
7L. SANJOYYAIRIPOK BAZAR
8N. BHOGENTENTHA KHUNJAO NAOREM LEIKAI
9SH. SANATOMBA SHARMAYAIRIPOK TOP CHINGTHA
10KH. ROJENHEIROK PART-I
11AK. SUBHANANDATHOUBAL MAYAI LEIKAI
12CH. MAHENDRAJITYAIRIPOK LAIMANIA
13I. BISHESWORTHOUBAL KSHETRI LEIKAI
14M. INAOBI MEITEIKAKCHING WAIRI KONGAI MANING LEIKAI
15N. MOHENDROKAKCHING`
16M/S SHATYA ENTERPRISESKHONGJOM BAZAR
17TH. NARAJITTHOUBAL KIYAM
18M. BABURAMWABAGAI LAMKHAI
19PH. AMUDON SHARMATHOUBAL BAZAR
20U. NIRMALKUMARYAIRIPOK BAZAR
21KSH. RAJENKUMARKAKCHING NINGTHOU LEIKAI
22TH. SANJITLAMDING
23L. SANAHALCHAIREL MANJING BAZAR
24KH. MANGLEMBANONGPOK SEKMAI
25L (O) BIMOLA DEVI THIYAM LEISHANGKHONG
26CH. SURJITYAIRIPOK YAMBEM
27N. ROMESHKAKCHING WAIRI
28TH. JATISHORHEIROK PART-II BAZAR
29MD. ABDUL LALIFSANGAI YUMPHAM
30M. SHANTIWANGJING WANGKHEI LEIKAI
31T. BIJEN MEITEIYAIRIPOK LAIMANAI
32Y. SHARATKANTAWABAGAI AWANG LEIKAI
33K. DHANANJOYKHONGJOM CHINGTHAM
34SH. BIJENYAMBEM BAZAR
35TH. INAOTHOUBAL MINI BAZAR
36O. OJITKUMARKHA-POTSHANGBAM
37L. ROSHANKUMARTEKCHAM MAMANG LEIKAI
38A. IBOMCHAATHOKPAM AWANG LEIKAI
39AK. BABUTHOUBAL B.I- ROAD
40 S. INDRAMANIKHONGJOM BAZAR
41S. BASANTASAPAM MAYAI LEIKAI
42HARAO G.P.LEVEL FARMER SERVICECHINGKHU
43WABAGAI KEIROK GPLMPCC. LTDWABAGAI
44KAKCHING GPLMPCC. LTDKAKCHING
45MODEL, GPLMPCC LTD.SALUNGPHAM
46THE PRESIDENT, PALLEL GPLMPCCPALLEL
47O. SUNILCHARANGPAT
48KH. SARATCHANDRALAMDING KHUMANTHEM LEIKAI
49CH. SUNDERLANGMEIDONG MANING LEIKAI
50S. PROBINTEKCHAM MAYAI LEIKAI
51N. IBOMCHAKAKCHING WAIRI
52I. SHANTIKUMARKHANGABOK PART -I
53Y. MOJESHWABAGAI LAMKHAI BAZAR
54P. KOKNGANGLONEKHOL BAZAR
55E. BOBOHIYANGLAM
56E. SANTAHIYANGLAM MAKHA
57A. TOMBAATHOKPAM BAZAR
58AK. TILOTAMAATHOKPAM BAZAR
59MENOLEA CHINGTHAMNEAR KHANSARI SUGAR FACTORY
60M. AJITKAKCHING WAIRI THONGAM LEIKAI
61M. PHAMENDRAKAKCHING LAMKHAI
62L. ONGBI SUMILA DEVIHEIROK PART- 3
63H. JATISHORLAMDENG KHUNOU
64L. DUTTAWAIKHONG BAZAR
65M. NABACHANDRAKAKCHING BAZAR
66W. HEMANTASUGNU SIPHAI
67O. SURADHANI DEVIKHANGABOK

Director

Director Agriculture

Laltanpuii Vanchhong

Latest News
Other Links
Autonomus Organization